HOÀN THÀNH THI CÔNG CHO THANG LONG REAL TẠI LOTTE MART Q.7 2013